Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PRIMA DONNA B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn onder nummer 06 04 6224.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Prima Donna B.V., h.o.d.n. Prima Donna Communicatie, nader te noemen Prima Donna, dan wel een met haar gelieerde onderneming, diensten of zaken aanbiedt, verkoopt en/of levert. Van deze voorwaarden kan slechts door partijen schriftelijk worden afgeweken.

1.2 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever (nader te noemen: koper) gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is Prima Donna hieraan niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes van Prima Donna zijn vrijblijvend.

2.2 Tenzij anders is vermeld blijven offertes gedurende 30 dagen van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtgever en wel vanaf de dagtekening daarvan of door in ontvangstname van rapporten en/of teksten door de opdrachtgever.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Prima Donna is gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigen. Daaronder onder meer begrepen: inkoopprijzen, productiekosten, assurantiepremies, lonen, vrachtkosten, energiekosten, belastingen, invoerrechten en valutakoersen. Voorts is Prima Donna gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen indien zich onvoorziene omstandigheden of kosten voordoen.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en aflevering.

4.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief kosten van vervoer.

4.4 Bij een factuurbedrag ad € 500 of minder heeft Prima Donna het recht € 25 terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast heeft Prima Donna in alle gevallen het recht 2% over het factuurbedrag terzake van kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Prima Donna geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft Prima Donna het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd, dan wel het recht om de nakoming op te schorten zolang de verhindering duurt, zulks ter keuze van Prima Donna.

5.2 Ook na opschorting blijft Prima Donna bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Noch bij ontbinding, noch bij opschorting zal op Prima Donna enige schadevergoedingsplicht rusten.

5.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstakingen bij Prima Donna of haar leveranciers of hulpbedrijven, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk aan machines en/of gereedschappen, niet nakomen van derden van hun verplichtingen jegens Prima Donna door welke oorzaak ook, zonder dat Prima Donna invloed van een en ander op haar bedrijf hoeft aan te tonen.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Aflevering geschiedt in beginsel, tenzij anders overeengekomen, af kantoor van Prima Donna.

6.2 Alle goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, ongeacht eventuele andersluidende bedingen terzake tussen Prima Donna en derden.

6.3 Prima Donna is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering . Eventuele termijnen voor levering zijn niet fataal.

6.4 Prima Donna is bevoegd in gedeelten af te leveren/te installeren. Koper is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

6.5 Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de koper de zaken af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van Prima Donna dat de zaken gereed staan voor afname.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Prima Donna behoudt zich de eigendom (incl. auteursrecht op beeldmateriaal en teksten) van afgeleverde/geïnstalleerde zaken voor totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Prima Donna in de zin van art. 92 boek 3 BW.

7.2 De geleverde/geïnstalleerde goederen kunnen bij niet-betaling terstond door Prima Donna worden teruggevorderd, ongeacht of de goederen zijn verwerkt.

Artikel 8. Betaling

8.1 Plaats van betaling is het kantoor van Prima Donna. Koper is bevoegd tot betaling door middel van bijschrijving of storting op een door Prima Donna aan te wijzen bank- en/of girorekeningnummer.

8.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan. Prima Donna is steeds gerechtigd om bij aanvang van haar werkzaamheden/leveringen een voorschot te verlangen.

8.3 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.

8.4 Prima Donna is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling dan wel zekerheidstelling te verlangen voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

Artikel 9. Niet-nakoming door de koper

9.1 Koper is zonder dat voorafgaande ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is in verzuim, indien hij volgens de bepalingen van artikel 8 niet tijdig betaalt.

9.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs terstond opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken.

9.3 Bij het intreden van verzuim is koper, naast vergoeding van alle overige kosten tevens alle kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag.

9.4 Voorts is koper bij het intreden van verzuim een vertragingsrente verschuldigd over de hoofdsom, vermeerderd met de kosten, van 1,5% per maand.

9.5 Prima Donna is na intreden van verzuim bevoegd verdere nakoming op te schorten, totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

9.6 Prima Donna is bij intreden van verzuim bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Prima Donna aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding van alle door Prima Donna geleden of nog te lijden schade.

Artikel 10. Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

10.1 Indien de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden zal Prima Donna in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd ofwel het ontbrekende afleveren indien zulks nog verkrijgbaar is bij haar leverancier(s), ofwel de afgeleverde zaak of dienst herstellen, ofwel vervangen indien en voorzover nog verkrijgbaar bij haar leveranciers.

10.2 Indien de leverancier(s) van Prima Donna bij door Prima Donna van derden betrokken zaken haar verplichtingen heeft beperkt of uitgesloten, gelden dezelfde beperkingen en/of uitsluitingen in de verhouding tussen Prima Donna en koper.

10.3 Bovenomschreven verplichtingen van Prima Donna vervallen in elk geval indien gebreken niet binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Prima Donna zijn gebracht.

10.4 Iedere aanspraak van koper vervalt bij herstel of wijziging van welke aard ook aan de afgeleverde zaak door koper en/of derden.

10.5 Prima Donna is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan schade anders dan aan de afgeleverde zaken of diensten zelf.

Artikel 11. Reclames

11.1 Koper dient eventuele bezwaren wegens het niet beantwoorden van de afgeleverde zaken of diensten aan de overeenkomst binnen 14 dagen na aflevering/installatie schriftelijk ter kennis van Prima Donna te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Prima Donna niet aansprakelijk.

11.2 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na dagtekening van de desbetreffende reclame, indien Prima Donna niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

Artikel 12. Auteursrechten/ Intellectuele Eigendom

12.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander betrokken recht van intellectuele eigendom met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk-)tekening, model of andere vormgeving, wordt door Prima Donna na volledige betaling automatisch overgedragen aan de opdrachtgever, voorzover dit door derden aan Prima Donna rechtens is overgedragen.

12.2 Koper verkrijgt, onverminderd het bepaalde in lid 3, het recht op onbeperkt gebruik voor het doel en de omvang zoals dat tussen partijen gold bij het sluiten van de overeenkomst.

12.3 Koper zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop enig recht van intellectueel eigendom rust gerechtigd zijn zodra volledige betaling van al het verschuldigde aan Prima Donna heeft plaatsgevonden.

12.4 Het is koper niet toegestaan enige wijziging aan te (doen) brengen in enig ontwerp van Prima Donna, behoudens haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

12.5 Prima Donna is steeds gerechtigd haar werk te signeren, althans te voorzien van een verwijzing naar Prima Donna. Zulks tevens voor eventuele verveelvoudigingen van het werk.

12.6 Prima Donna zal steeds gerechtigd zijn haar werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

12.7 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van enig op grond van een recht van intellectuele eigendom beschermd werk/object, verklaart de koper dat geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom van enige derde en vrijwaart koper Prima Donna voor alle aanspraken die hieruit mochten voortvloeien.

Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten met Prima Donna en de totstandkoming daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen betreffende overeenkomsten met Prima Donna zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »